Opći uvjeti radnog odnosa

ADECCO d.o.o. za privremeno zapošljavanje, Zagreb, Ulica fra Grge Tuškana 37
MBS: 080492874, OIB: HR31110908306, Ev. br. 6/04

 OPĆI UVJETI RADNOG ODNOSA

 Opći uvjeti radnog odnosa sastavi su dio ugovora o radu za privremeno obavljanje poslova na određeno vrijeme (Ugovor).

I. OPĆE ODREDBE

 1. Svrha ugovora

Ugovor se sklapa radi ustupanja Radnika na rad kod Korisnika određenog u Uputnici.

 1. Naznaka poslova
 • Ugovoreni poslovi mogu obuhvaćati sve poslove koji su po svojoj naravi, organizaciji rada te standardima i pravilima struke u djelokrugu poslova određenog u Ugovoru ili Uputnici kao i one poslove koje Radniku dodatno povjeri Korisnik, s time da odgovaraju stručnoj spremi i sposobnostima Radnika, a prema nalogu i/ili uputama Korisnika.
 • Pojedini poslovi određuju se u skladu s djelokrugom poslovnog odjela ili sistematizaciji radnih mjesta kod Korisnika odnosno opisu poslova dogovorenih između Agencije i Korisnika s kojima Agencija i Korisnik upoznaju Radnika.

 

 1. Prihvaćanje ustupanja
 • Radnik se obvezuje prihvatiti ustupanje na rad kod Korisnika u svrhu obavljanja poslova iz ovog Ugovora.
 • Radnik se obvezuje poslove obavljati savjesno u skladu s propisima i pravilima struke.

 

 1. Uputnica
 • Za ustupanje na rad kod Korisnika Agencija će Radniku izdati Uputnicu.
 • Uputnica vrijedi za vrijeme dok je Radnik ustupljen na rad kod Korisnika.
 • Uputnica se može izdati i tijekom ustupanja ako dođe do promjena okolnosti koje se određuju Uputnicom.
 • U Uputnici određuju se plaća i druga primanja Radnika te ostala pitanja u skladu sa Zakonom o radu.

 

 1. Postupanje poslodavca u slučaju prijevremenog prestanka potrebe ustupanja
 • U slučaju prestanka potrebe za Radnikom kod Korisnika prije isteka razdoblja ustupanja Agencija će izvršiti pretragu baze podataka korisnika Agencije koji su iskazali interes za ustupanje radnika na poslovima iz Ugovora te ponuditi Radnika takvim korisnicima na ustupanje.
 • U slučaju pronalaska drugog korisnika u skladu s prethodnom odredbom Agencija će ponuditi Radniku sklapanje novog Ugovora kojim će se urediti prava i obveze iz radnog odnosa.
 • Smatra se da je prestala potreba za obavljanje ugovorenih poslova iz gospodarskih razloga zbog čega Agencija može otkazati ovaj Ugovor:

– u slučaju da Agencija ne uspije pronaći Korisnika kojem bi ustupila Radnika

– ako u slučaju prestanka potrebe za Radnikom kod Korisnika prije isteka razdoblja ustupanja Agencija ne uspije pronaći drugog Korisnika kojem bi ustupila Radnika.

 

II. PLAĆANJA

 

 1. Plaća
 • Za vrijeme ustupanja Radnika Korisniku Agencija će Radniku isplaćivati za redovan rad mjesečnu plaću u bruto iznosu određenom u Uputnici (bruto 1), na temelju podataka koje Agenciji dostavi Korisnik.
 • Agencija se obvezuje isplaćivati Radniku plaću najkasnije do petnaestog u mjesecu za prethodni mjesec, ako u Uputnici nije navedeno drukčije.
 • Visina i struktura plaće Radnika može biti različita za vrijeme dok je ustupljen i za vrijeme dok nije ustupljen Korisniku.
 • Visina zakonom predviđenih dodataka na plaću za vrijeme ustupanja Radnika na rad kod Korisnika određuje se u Uputnici.

 

 1. Naknada plaće
 • U vrijeme kada Radnik nije ustupljen Korisniku, ima pravo na naknadu plaće u visini utvrđenoj propisima kojima se regulira minimalna plaća.
 • Za vrijeme korištenja godišnjeg odmora Radnik ima pravo na naknadu plaće:

– za vrijeme ustupanja: u visini određenoj u Ugovoru ili Uputnici

– za vrijeme dok nije ustupljen: u visini utvrđenoj propisima kojima se regulira minimalna plaća.

 • Za vrijeme bolovanja i plaćenih dopusta Radnik ima pravo na naknadu plaće u visini:

– koje nastupi i traje za vrijeme ustupanja: u visini određenoj u Ugovoru ili Uputnici

– koje traje za vrijeme dok Radnik nije ustupljen: u visini utvrđenoj propisima kojima se regulira minimalna plaća i osnovica za bolovanje na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

 • Za razdoblja u kojima Radnik ne radi zbog zakonom opravdanih razloga Radnik ima pravo na naknadu plaće uz odgovarajuću primjenu odredaba ovoga članka u pogledu visine.
 • Radnik koji u vrijeme prestanka ovoga ugovora o radu nije u cijelosti iskoristio pravo na godišnji odmor ostvaruje pravo na naknadu za neiskorišteni godišnji odmor razmjerno broju dana neiskorištenoga godišnjeg odmora:

– kojeg je ostvario za vrijeme ustupanja: u visini određenoj u Uputnici

– kojeg je ostvario za vrijeme dok nije ustupljen: u visini utvrđenoj propisima kojima se regulira minimalna plaća i osnovica za bolovanje na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

 

 1. Druge isplate i stimulacije

Agencija ili Korisnik mogu donijeti odluku o povremenim prigodnim isplatama ili stimulacijama Radniku koje ne predstavljaju naknadu za rad. Posebne isplate mogu se odrediti i sporazumom Agencije i Radnika (bonusi).

 

     9.Troškovi

 • Za vrijeme dok je ustupljen na rad kod Korisnika Radnik ima pravo na naknadu mjesečnih troškova prijevoza, ako je tako određeno u Uputnici.
 • Agencija će Radniku naknaditi troškove koji nastaju u obavljanju poslova ako ih je prethodno izričito odobrila.

 

III. OBAVLJANJE POSLOVA

 1. Početak i trajanje ustupanja, probni rad
 • Ako na dan sklapanja Ugovora nisu ispunjeni uvjeti za ustupanje Radnika i otpočinjanje rada kod Korisnika, datumom započinjanja prava i obveza s osnove ustupanja smatra se datum naveden u Uputnici.
 • Radnik započinje sa radom s danom navedenim u Uputnici.
 • Ustupanje kod Korisnika određuje se uz uvjet probnoga rada u najdužem trajanju propisanom Zakonom o radu.
 • Ako tijekom probnoga rada Korisnik utvrdi da Radnik ne zadovolji Agencija može otkazati Ugovor Radniku zbog nezadovoljenja na Probnom radu.

 

 1. Mjesto obavljanja posla

Radnik će poslove iz Ugovora obavljati u mjestu određenom u Uputnici te po nalogu i potrebama Agencije i Korisnika na području Republike Hrvatske što uključuje i putovanja u inozemstvo.

 

 1. Radno vrijeme
 • Radnik će raditi u radnom vremenu određenom u Uputnici.
 • Raspored radnog dana određuje Korisnik odlukom odnosno drugim aktom.

 

 1. Prekovremeni i preraspodijeljeni rad
 • U slučajevima više sile, izvanrednog povećanja opsega posla i u drugim slučajevima prijeke potrebe predviđenim zakonom i općim aktima Korisnika Radnik je obvezan raditi duže od punog radnog vremena.
 • Rad izvan radnog vremena kojeg nije odredio Korisnik ili Agencija ne smatra se prekovremenim radom.
 • Ako priroda posla to zahtijeva, Korisnik može u skladu sa Zakonom o radu preraspodijeliti radno vrijeme na način da tijekom jednog razdoblja traje duže, a tijekom drugog razdoblja kraće od punoga radnog vremena.

 

 1. Sigurnost radnika i korištenje poslovne opreme
 • Radnik se obvezuje prema uputama Agencije ili Korisnika upoznati sa svim rizicima obavljanja posla koji se odnose na zdravlje i zaštitu na radu i u tu svrhu osposobiti prema propisima o zaštiti na radu.
 • U slučaju da Korisnik propusti upoznati Radnika sa okolnostima iz stavka 1. ovoga članka, Radnik će o tome bez odgađanja obavijestiti Agenciju.
 • Radnik se obvezuje svu povjerenu poslovnu opremu koristiti u skladu sa svrhom, etično i legalno. Radnik se obvezuje da neće unijeti na računala i web stranice, odnosno sustav elektroničke pošte samoinicijativno instalirati bilo kakvu neposlovnu ili nelegalnu programsku opremu.
 • U slučaju oštećenja, gubitka ili otuđenja opreme, pomanjkanja uvjeta za rad ili nezgode na radu, Radnik je dužan bez odlaganja izvijestiti Korisnika i Agenciju o nastalom događaju.
 • U slučaju ozljede na radu Radnik je dužan istinito i cjelovito dostaviti ovlaštenoj osobi Agencije ili Korisnika sve podatke potrebne za ispunjenje obveze prijave o ozljedi na radu. Radnik će dati cjelovite podatke o ozljedi na radu te odgovara u slučaju davanja neistinitih i nepotpunih podataka.
 • Na zahtjev ovlaštene osobe Agencije ili Korisnika Radnik je dužan bez odgode vratiti povjerenu opremu i sredstva za rad.

 

 1. Ovlaštenja Korisnika
 • Korisnik je ovlašten određivati i kontrolirati radne obveze Radnika te odlučivati o svim pitanjima koji se tiču organizacije rada i radnog vremena, sigurnosti na radu i zaštite zdravlja.
 • Obavijesti Korisnika Radniku imaju značenje obavijesti i odluka poslodavca u skladu sa Zakonom o radu.

 

IV. ODMORI

 1. Stanka, tjedni i godišnji odmor radnika
 • Radnik ima pravo na dnevnu stanku u skladu sa Zakonom o radu te u skladu s odlukom Korisnika.
 • Ako u Uputnici, odluci, drugom aktu Korisnika ili Agencije nije određeno drukčije, Radnik će koristiti tjedni odmor subotom i nedjeljom.
 • U slučaju povećanja opsega poslovanja te u drugim slučajevima prijeke potrebe Radnik je dužan, na zahtjev ovlaštene osobe Korisnika, raditi subotom/nedjeljom, u kojem slučaju će Agencija za svaki radni tjedan Radniku osigurati jedan dan odmora.
 • Radnik ostvaruje pravo na godišnji odmor:
  – za vrijeme dok je ustupljen na rad kod Korisnika: u trajanju određenom u Ugovoru ili Uputnici.
  – za vrijeme dok nije ustupljen na rad kod Korisnika: u minimalnom trajanju određenom Zakonom o radu. U slučaju prekida ustupanja ili prijevremenog prestanka ustupanja, radnik će koristiti stečene dane razmjernog ili punog godišnjeg odmora u razdoblju dok ne obavlja posao.
 • Radnik će koristiti godišnji odmor na temelju prijedloga postavljenog Agenciji i prema odluci Agencije te u skladu s mogućnostima i potrebama organizacije posla kod Korisnika kao i mogućnostima Radnika. Godišnji odmor može se koristiti u dijelovima.
 • Godišnji odmor utvrđuje se prema broju radnih dana ovisno o tjednom rasporedu radnog vremena. U slučaju promjene tjednog rasporeda radnog vremena u kalendarskoj godini raspored dana godišnjeg odmora u tjednu određuje se prema prosječnom tjednom rasporedu radnog vremena u godini za koju se utvrđuje.
 • Agencija ili Korisnik može odlukom za određenu skupinu radnika odnosno za pojedinog radnika odrediti duže trajanje godišnjeg odmora temeljem rezultata rada odnosno drugih objektivnih razloga.
 • Radnik koji je kod prethodnog poslodavca ostvario pravo na razmjerni godišnji odmor ostvaruje u kalendarskoj godini zapošljavanja kod Agencije pravo na godišnji odmor koji se utvrđuje u trajanju od jedne dvanaestine ugovorenog godišnjeg odmora s Agencijom za svaki mjesec trajanja radnog odnosa. 
 1. Drugi izostanci s posla
 • Radnik ima pravo na oslobođenje od obveze rada uz naknadu plaće (plaćeni dopust) u skladu s Zakonom o radu.
 • Pravo na oslobođenje od obveze rada bez naknade plaće (neplaćeni dopust) uređuje se posebnim ugovorom između Agencije i Radnika.
 • U slučaju izvanrednog ili neočekivanog izostanka Radnik je dužan o izostanku i razlogu za izostanak odmah obavijestiti Korisnika i Agenciju. Radnik je dužan dostaviti odgovarajuće pisane dokaze u skladu sa Zakonom o radu.

 

V. RADNIKOVA JAMSTVA

 1. Nepostojanje zapreka

Radnik jamči da je zdravstveno sposoban za rad, da nije u radnom odnosu kod drugog poslodavca, da ne postoje zapreke za sklapanje Ugovora i ustupanje te da ima obrazovanje, znanja i mogućnosti

koje se traže za obavljanje poslova za koje se sklapa Ugovor.

 1. Poštivanje propisa
 • Radnik je obvezan poštivati odredbe općih akata i odluka Agencije i Korisnika koji su mu stavljeni na uvid i s kojima je upoznat. Opći akti i odluke objavljuju se na oglasnoj ploči u poslovnici Agencije i Korisnika ili dostavljaju Radniku ili su dostupni na intranetu.
 • Radnik se obvezuje da će raditi tako da Agencija, Korisnik i njihovi poslovni partneri posluju u skladu sa važećim propisima Republike Hrvatske i odnosnim međunarodnim popisima. U vezi toga Radnik je dužan upoznati se sa važećim zakonima i propisima kao i zakonima koji će se tijekom radnog odnosa donositi.
 1. Usavršavanje i obrazovanje
 • Radnik se obvezuje usavršavati i upoznavati s novim tehnologijama i znanjima potrebnim za obavljanje ugovorenih poslova.
 • Radnik se obvezuje da će se obrazovati ako ga Agencija ili Korisnik uputi na obrazovanje na tečajeve. Agencija ili Korisnik sklopit će ugovor o financiranju obrazovanja.

 

VI. ZAŠTITA POSLOVNIH INTERESA I PODATAKA

 1. Načelo savjesnosti i očuvanja poslovnog ugleda
 • Radnik se obvezuje u izvršavanju svojih radnih obveza polaziti od načela savjesnosti i poštenja te očuvanja poslovnog ugleda Agencije i Korisnika te njihovih poslovnih partnera.
 • U obavljanju svojih poslova Radnik će se zalagati za stvaranje pozitivne radne i stvaralačke atmosfere kod Korisnika.

 

 1. Zaštita podataka
 • Radnik se obvezuje kao poslovnu tajnu čuvati sve podatke Agencije, Korisnika i njihovih stranaka, dobavljača i poslovnih partnera za koje će saznati za vrijeme trajanja radnog odnosa.
 • Radnik se obvezuje da neovlaštenim osobama neće davati nikakve izjave i podatke o poslovnim događanjima koji predstavljaju poslovnu tajnu, kako za trajanja tako i nakon prestanka radnog odnosa, a što podrazumijeva da neće davati nikakve obavijesti o poslovanju, financijskoj dokumentaciji i slično.
 • Na zahtjev ovlaštene osobe Agencije ili Korisnika u bilo koje vrijeme Radnik je dužan predati cjelokupnu poslovnu dokumentaciju, isprave, programe ili datoteke kao i osobne zabilješke u svezi sa poslovanjem, a koje je koristio ili pripremio ili je do njih došao obavljajući poslove, a najkasnije prilikom prestanka ustupanja ili obavljanja poslova.
 • Radnik se obvezuje da neće izvan poslovnog procesa fotokopirati ili na drugi način umnožavati ili presnimavati bilo koje isprave, dokumente, programe, datoteke ili štogod slično, Agencije, Korisnika i njihovih stranaka, dobavljača ili poslovnih partnera. Također, neće odnositi iz poslovnih prostorija nikakve isprave ili dokumente bez dopuštenja ovlaštene osobe.
 • Radnik je dužan ponašanja iz prethodnih stavaka onemogućiti i trećim osobama ako za njih zna i o njima obavijestiti ovlaštenu osobu.

 

 1. Osobni podaci Radnika
 • Radnik je suglasan da Agencija koristi sve njegove osobne podatke te se obvezuje na zahtjev dostaviti Agenciji ili Korisniku svu dokumentaciju kojom dokazuje stupanj potrebne stručne spreme te radno i profesionalno iskustvo i sposobnost, odnosno druge isprave i podatke potrebne za ostvarivanje prava i obveza iz ovoga Ugovora ili u vezi s njime.
 • Radnik daje suglasnost da se njegovi osobni podaci prenose i obrađuju ovlaštenim korisnicima u zemlji i inozemstvu u svrhu ostvarivanja prava i obveza iz rada ili u vezi s radom.
 • Radnik će Agenciji pravovremeno i cjelovito priopćiti sve one osobne podatke koje su važni za izvršavanje radne obveze i prava Radnika.
 • Agencija i Korisnik imaju pravo provjeriti točnost i pravilnost podataka i isprava koje su primili od Radnika.

 

 1. Konkurentski rad
 • Radnik neće obavljati dodatne poslove izvan radnog vremena koji bi ugrozili poslovne interese Agencije i Korisnika.
 • Radnik ne smije započeti rad bez suglasnosti Agencije u dopunskom ili ugovornom odnosu s drugim trgovačkim društvima, u drugim oblicima organiziranja, kod drugog poslodavca ili kao trgovac pojedinac, bez obzira da li za taj rad prima naknadu ili ne.

 

VII. POVREDE RADNIH OBVEZA

 

 1. Povrede radnih obveza
 • Teške (grube) povrede radnih obveza određene su Ugovorom, zakonima, općim aktima i Pravilnikom o radu Agencije i Korisnika.
 • Sva postupanja Radnika koja su suprotna odredbama Ugovora, odlukama i drugim aktima Agencije i Korisnika te uputama ovlaštene osobe kao i propisima, kažnjiva su i mogu imati za posljedicu otkazivanje ugovora o radu uvjetovano ponašanjem Radnika.
 • Osobito teške povrede obveza iz radnoga odnosa predstavljaju okolnosti zbog kojih nije opravdano očekivati od Agencije da omogući Radniku iznošenje obrane.
 • Osobito teške (grube) povrede obveza iz Ugovora razlog su za izvanredni otkaz, a posebno to su:

– ako Agencija ili Korisnik utvrde da je Radnik namjerno dostavio neispravne osobne podatke ili isprave ili ih je odbio dostaviti ili odbio omogućiti njihovo korištenje u svrhu ostvarivanja prava i obveza iz radnoga odnosa ili u svezi radnoga odnosa

– ako za Agenciju ili Korisnika nastane bilo kakva šteta zbog netočnih podatka koje je dostavio Radnik

– ako za Agenciju ili Korisnika nastane bilo kakva šteta ili trošak zbog nepoštivanja propisa ili uputa koje je učinio Radnik

– ako su kao posljedica nepravilnog rada Radnika Agencija ili Korisnik proglašeni prekršajno ili kazneno odgovornima

– ako Radnik povrijedi obvezu zaštite poslovnih podataka

– ako je Radnik namjerno ili iz grube nepažnje oštetio, izgubio ili je otuđio odnosno koristi protivno određenoj svrsi povjerenu opremu uključujući vozilo dano na korištenje Radniku

– ako Radnik odbije postupiti prema Uputnici ili ne prihvati upućivanje kod Korisnika

– ako Radnik odbije primijeniti ili neispravno primjenjuje sredstva za rad i opremu za zaštitu na radu

– ako je Radnik postupio protivno preuzetim obvezama, uputama ili ne izvršava zadatke ili ih netočno prikazuje

– ako Radnik uzrokuje ili sudjeluje u konfliktu ili neredu među radnicima ili drugim osobama te time ometa radni proces.

 

 1. Naknada štete
 • U slučaju oštećenja, gubitka ili otuđenja povjerene opreme, što uključuje i štetu na vozilu danom na korištenje Radniku ili otkrivanja poslovnih podataka koje je Radnik počinio namjerno ili grubom nepažnjom Agencija ili Korisnik imaju pravo potraživati od Radnika naknadu cjelokupne nastale štete.
 • U slučaju ako zbog nepravilnog rukovanja opremom odnosno nepravilnog korištenja podacima nastanu troškovi Agencija ili Korisnik imaju pravo potraživati od Radnika naknadu cjelokupne nastale štete.

 

VIII. KOMUNIKACIJSKA SREDSTVA

 

 1. Dostava
 • Odluke odnosno pismena o pravima i obvezama radnika temeljem kojih se može tražiti sudska zaštita, otkazi ugovora o radu, odgovori na zahtjeve radnika za zaštitu prava i upozorenja radniku o kršenju radnih obveza uručuju se radniku osobno na mjestu obavljanja rada, uz naznaku datuma uručenja i potpisom radnika. Uručenje izvršava ovlaštena osoba uz prisutnost još jednoga svjedoka.
 • Ako radnik odbije primiti odluku odnosno pismeno, odnosno odbije potvrditi primitak sastavlja se zabilješka s naznakom razloga odbijanja, ako ga je radnik naveo. Time se osobna dostava smatra urednom. Odluka će se istoga dana istaknuti na oglasnoj ploči.
 • U slučaju ne nazočnosti radnika, odluka će mu se dostaviti preporučenom poštom s povratnicom. Istovremeno odluka će se istaknuti na oglasnu ploču. Dostava će se smatrati urednom danom potpisa potvrde o primitku odnosno istekom osmog dana od isticanja odluke na oglasnoj ploči.
 • Ako Agencija ili Korisnik i Radnik komuniciraju putem elektroničke pošte, sve odluke o pravima i obvezama mogu se uručivati na elektroničku adresu. Radnik je obvezan redovno čitati e-poštu te potvrditi primitak i odgovoriti na e-poruke ovlaštene osobe bez odgađanja. E-dostava zamjenjuje dostavu iz ovoga članka.
 • Odluke, upute, isplatne liste i druge obavijesti u vezi rada mogu se dostaviti putem obične pošte ili e-pošte. U skladu s potrebama rada i praksom odnosno prethodnim dogovorom dostava se može izvršiti i usmenim priopćenjem.
 • Radnik dostavlja podneske Agenciji ili Korisniku neposrednim uručenjem za vrijeme radnog vremena rukovodećoj osobi ili preporučenom poštom s povratnicom.
 • Ako dostava obračunskih isprava za isplatu (obračun plaće, naknade plaće ili otpremnine) radniku nije određena putem e-pošte, ista se vrši neposrednom predajom u poslovnici Agencije ili Korisnika na dan obračuna tj. isplate plaće, a najkasnije 15 dana od dana isplate. Ako radnik ne preuzme obračunsku ispravu na navedeni način, ista će se dostaviti radniku na adresu običnom poštom odnosno e- poštom. Radnik koji nije preuzeo ili primio obračunsku isplatu dužan je zatražiti ovlaštenu osobu izdavanje obračunske isprave uz navođenje načina na koji želi preuzeti obračunsku ispravu.

 

IX. PROMJENE I PRESTANAK UGOVORA

 

 1. Promjene ugovora

Prava i obveze iz radnog odnosa navedene u Ugovoru Agencija i Radnik mogu promijeniti sklapanjem dodatka Ugovoru, sklapanjem novog Ugovora ili Uputnicama koje su sastavni dio Ugovora.

Za potrebe utvrđivanja pravi i obveza vezanih za radni staž, kontinuirani rad na temelju ugovora, dodatka ugovoru i uputnica smatra se jedinstvenim radnim stažem.

 

 1. Načini prestanka

Radni odnos prestaje sporazumom Radnika i Agencije, redovnim i izvanrednim otkazom i u drugim slučajevima na način određen propisima.

 

 1. Otkaz ugovora zbog nemogućnosti ustupanja

Ako u slučaju prestanka potrebe za Radnikom kod Korisnika prije isteka razdoblja ustupanja Agencija ne uspije pronaći drugog Korisnika kojem bi ustupila Radnika u skladu s Općim uvjetima radnog odnosa smatra se da je prestala potreba za obavljanje ugovorenih poslova zbog gospodarskih razloga zbog čega Agencija može otkazati Ugovor poslovno uvjetovanim otkazom.

 

X. RJEŠAVANJE SPOROVA

 

 1. Postupak kod povrede prava iz radnog odnosa

U slučaju povrede prava iz radnog odnosa Radnik je dužan o povredi bez odgađanja pisanom prijavom obavijestiti ovlaštenu osobu Agencije i Korisnika s navođenjem vrste i okolnosti povrede. Agencija će odgovoriti na prijavu o povredi u roku određenim Zakonom o radu.

 

 1. Sudska nadležnost

U slučaju nemogućnosti sporazumnog rješavanja spora prema prethodnom članku, o sporu će odlučiti stvarno nadležan sud u Gradu Zagrebu te se Radnik i Agencija obvezuju prihvatiti inicijativu za mirno rješavanje spora u okviru ili izvan sudskog postupka bez prejudiciranja konačnog rješenja spora.

 

Zagreb, 01.09.2017.